Mercat de Sant Antoni

Municipi: Barcelona

Comarca: Barcelonès

Cronologia: Segles I dC-XVIII

Promotor: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Dates: gener-febrer de 2017

La intervenció arqueològica realitzada al mercat de Sant Antoni durant els anys 2014 i 2015 va posar al descobert un tram del ramal costaner de la Via Augusta amb monuments funeraris al seu voltant. L'interès patrimonial d'aquesta troballa, que a més inclou la traça d’un dels eixos de la centuriació de l’ager de colònia, va propiciar la modificació del projecte constructiu original del Merat de Sant Antoni, amb l’objectiu de conservar i incorporar una part d’aquest conjunt en el nou edifici del mercat. A fi de garantir la viabilitat d’aquest projecte, que contemplava la construcció de quatre plantes subterrànies, es va adoptar un sistema d’estintolament provisional de les restes per poder continuar el buidat de terres. Durant l’execució d’aquestes tasques i per raons de seguretat va ser necessari paralitzar de forma temporal l’excavació arqueològica d’aquest espai.

Entre els mesos de gener i febrer de 2017, un cop executat l’estintolament i construït el forjat de la planta soterrani -1 que, en darrer lloc, seria l’encarregat de suportar les càrregues, es van reprendre els treballs arqueològics, els quals foren dirigits per l’arqueòleg Emiliano Hinojo. L’objectiu principal d’aquesta actuació era extreure’n la documentació completa dels sectors que restaven pendents d’excavació i documentació, però també tenia com a finalitat última la neteja i adequació de les estructures romanes conservades per a la seva futura visita i museïtzació.