Serveis que oferim

Arqueologia

 • Realització d’intervencions arqueològiques.
 • Informes tècnics de valoració sobre l’afectació arqueològica en projectes urbanístics.
 • Control arqueològic d’obres.
 • Estudis d’impacte ambiental i del patrimoni cultural.
 • Prospeccions arqueològiques.
 • Actualització de cartes arqueològiques.
 • Neteja i manteniment de monuments i jaciments arqueològics.
 • Consolidació i restauració de jaciments arqueològics
 • Alçaments topogràfics d’excavacions arqueològiques.
 • Assessorament tècnic en matèria d’arqueologia i patrimoni.
 • Gestió patrimonial.

Arquitectura i Patrimoni

 • Estudis d’edificis, creació i execució de projectes de restauració arquitectònica.
 • Aixecaments planimètrics
 • Consolidació i Restauració del patrimoni arquitectònic

Estudis històrics i Museïtzació

 • Estudis històrics locals i comarcals
 • Buidatges de fons documentals.
 • Elaboració de materials didàctics.
 • Difusió del patrimoni cultural
 • Creació de tríptics, panells explicatius, etc.
 • Muntatge d’exposicions temporals.
 • Redacció de projectes generals de difusió del patrimoni (visites guiades, exposicions, talleres, camps de treball, etc.).
 • Museïtzació i conservació de museus