Església de Sant Domènec de Puigcerdà

Municipi: Puigcerdà

Comarca: Cerdanya

Cronologia: Segle XIII

Promotor: Diputació de Girona

Dates: juny 2015 – juliol 2015

L’església de Sant Domènec es troba situat al Passeig deu d’abril s/n de la vila de Puigcerdà i des de l’any 1945 es l’església parroquial de la vila. Las tasques arqueològiques consistiren en el control i seguiment arqueològica de l’afectació dels paviments i el rebaix mecànic, i foren irigides per l’arqueòloga Júlia Miquel. Les estructures que es van poder documentar foren dos murs de tancament absidial relacionats amb 10 basaments o fonamentació de pilastres de planta rectangular construïts amb la tècnica de l’encofrat amb blocs de pedra lligats amb morter, que segueixen una traça similar a l’eix generatriu de l’actual nau de l’església. En el costat de l’Evangeli, aquests basaments o fonaments, es troben units per un mur que s’adossa a aquestes fonamentacions. També es va documentar una estructura rectangular per la qual s’hi accedia per una escala lateral adossada al contrafort i que portava a un espai semi- soterrat. Al costat del Presbiteri, es va documentar també un vas funerari. la intervenció arqueològica ha permès documentar l’existència d’un església posterior a l’església gòtica original, es a dir, que l’església de finals del segle XIII, inicis del segle XIV fou objecte d’una reforma profunda a finals del segle XVIII que transformaren totalment la fisonomia de l’església.