Casa del Prat

Municipi: Gaià

Província: Barcelona

Cronologia: Alt Medieval

Promotor: Elèctrica del Cadí

Dates: Del 12 al 22 d’abril de 2016

El solar en qüestió es troba a l’extrem nord de la Casa del Prat, està delimitat per la façana nord del mas i pels murs que de terrassa de la plaça de l’Ajuntament i abasta una ària de 82 m2, tot i que la zona d’afectació tant sols mesura 70 m2.

En el transcurs d’aquesta fase s’efectuà l’excavació de 16 estructures d’enterrament, la major part de les quals eren antropomorfes, excavades a la roca natural i cobertes amb lloses. Aquestes tombes les hauríem de situar entres els segles IX i X, associades al temple preromànic, conegut únicament a través de la documentació, ja que no se’n té cap tipus d’evidència arqueològica.

Per altra banda, es van documentar també dues estructures muraries, a la cantonada sud-oest del jaciment, d’entre 1 i 1,2 m d’allargada, entre 40 i 50 cm d’amplada i d’uns 15 cm de potència, construïdes amb paredat ordinària, les quals no presentaven cap connexió entre elles. Tant sols es conservava la darrera filada dels dos murs, corresponent a la fonamentació de les estructures.

Finalment es va identificar una canalització, adossada a la façana nord del mas, i que tallava les dues estructures muraries, la major part de la qual estva excavada al geològic, excepte algun segment que presentava una estructura lateral construïda amb petites pedres sense treballar. Estava coberta amb grans lloses de pedra, molt semblants a les de cobertura de les tombes, fet que porta a pensar que en excavar la canalització van topar amb alguns enterraments i en van reutilitzar les lloses de la coberta. La profunditat de la canalització, un cop buida era d’uns 50 cm, en la major part, tot i que vacil·lava, ja que feia un lleuger pendent en direcció est.