Casa de l’Heura - ciutat romana de Baetulo

Localització: Carrer d’en Lladó núm. 55-67. Planta baixa d’un edifici d’habitatges. Barri de Dalt la Vila.

Municipi: Badalona

Comarca: Barcelonès

Cronologia: Època romana. Segles I aC - III dC. Època moderna. Segles XVII-XVIII.

Promotors: Ministerio de Fomento i Ajuntament de Badalona

Dates: maig - juny de 2017

La intervenció arqueològica a la Casa de l’Heura de la ciutat romana de Baetulo va consistir en la realització de diferents tipus d’actuacions derivades del projecte de museïtzació del jaciment, les quals foren dirigides per l’arqueòleg Emiliano Hinojo. En primer lloc, l’especificitat de l’actuació museística obligava a executar unes actuacions prèvies de protecció provisional de les restes arqueològiques, principalment dels murs i paviments del sector sud de la domus, per poder intervenir en el jaciment durant el transcurs de les obres amb l’objectiu de no malmetre les restes arqueològiques conservades.

En segon lloc, es va plantejar l'excavació arqueològica de determinats sectors del jaciment que no es van exhaurir durant la intervenció efectuada entre els anys 1999-2000. L’objectiu principal era extreure’n la documentació completa de les restes arqueològiques que podien aparèixer. Els treballs van permetre identificar cinc fases d’ocupació amb una cronologia que va des del darrer quart del segle I aC fins a mitjans del segle II dC, documentant també una fase d’època moderna a partir de diverses estructures i accions antròpiques en el solar.

Finalment, també es va fer un seguiment dels treballs d’excavació de les rases constructives dels elements de cimentació de la passarel·la metàl·lica, que permetrà el recorregut a través de les diferents estances de la cases. L’objectiu era determinar si l’obertura d’aquestes rases podia afectar les restes arqueològiques conservades o altres no detectades amb anterioritat i, en cas afirmatiu, plantejar la seva modificació per adaptar l’estructura prevista als nous condicionants arqueològics.