Can Rabaseda i Casa de Dalt (Can Pastor)

Municipi: El Brull

Província: Barcelona

Cronologia: Modern

Promotor: Marta Fandiño Curtina i Cristina Fandiño Curtina

Dates: Del 15 al 20 de juny de 2016

Els treballs realitzats en l’estudi històrico-arqueològic a Can Rabaseda i la Casa de Dalt (Can Pastor) del Brull (Osona) van consistir en la documentació gràfica de les estructures dels dos edificis i la realització de fins a 9 cales parietals, 5 a Can Rabaseda i 4 a la Casa de Dalt i 2 sondejos al subsòl, un a l’antiga cuina de la Casa de Dalt i l’altre a l’exterior de la mateixa.

L’edifici de Can Rabaseda resulta una construcció de planta més o menys quadrangular, d’uns 174’28m2  de superfície construïda aproximadament. Està conformada per dues plantes i tres cossos, els quals es subdivideixen, per la seva part, en diversos àmbits.

La primera fase de l’edifici correspondria a un habitatge senzill, de forma rectangular, de 7,3 m d’allargada per 4,7 m d’amplada. S’hi accediria pel portal de la planta baixa, directament a l’antic menjador, i una escala interior, situada a la cantonada oest, possibilitaria l’accés a la primera planta. Tot i així, la factura de la porta d’entrada de la primera planta sembla correspondre a aquesta primera fase, de manera que hi ha la possibilitat que existís un balcó, just al damunt de la porta d’entrada. La segona fase respon a la reconstrucció i modificació de l’edifici primitiu, després d’una destrucció parcial del mateix, que va afectar sobretot als murs nord-est i nord-oest. A més a més es poden observar  dos arranjaments elaborats amb una factura semblant, a més de la obertura d’una finestra a la primera planta. La tercera fase correspon a la construcció d’un cos adossat a l’oest de l’edifici primitiu. No podem estar segurs que aquesta tercera fase no sigui coetània a la anterior, tot i així la hem individualitzat ja que es tracta de la construcció d’un element totalment diferent. Finalment, la quarta fase correspondria a arranjaments i modificacions que s’han dut a terme durant el s. XX, dels elements interns i externs de l’immoble.

L’edifici de la Casa de Dalt resulta una construcció de planta trapezoïdal, d’uns 187’41m2 de superfície construïda aproximadament. Està conformada per dues plantes i tres cossos, els quals es subdivideixen, per la seva part, en diversos àmbits.

La primera fase de l’edifici correspondria a una estructura agrícola. No s’ha pogut aclarir si l’edifici primitiu constava d’un o dues plantes, així que es poden observar les dues possibilitats. La segona fase correspon a la construcció d’un segon cos, del qual en formen part la cuina, i el forn. Els murs d’aquestes estructures es troben adossats a l’edifici primitiu, i permeten observar una relació clara a la façana sud-est. La identificació d’una pica de pedra provinent de la cuina, ha permès datar aquesta fase ante quem 1784. La tercera fase correspon al tancament de les dues estances petites, adossades a la cuina, corresponents al magatzem i a l’antic bany, com també al tancament del cos de la segona fase. La quarta fase correspon a un seguit de modificacions que ha patit l’habitatge, com pot ser el tapiat de portes i finestres, l’arrebossat i la capa de pintura d’estances com el magatzem, etc. que s’ha dut a terme durant el transcurs del segle XIX i XX.