Antiga caserna de la Guàrdia Civil, Tarragona

Municipi: Tarragona

Província: Tarragona

Cronologia: Romà alt-imperial, medieval i modern

Promotor: Tarracohabitatge, SL

Dates: Agost de 2016

En aquest solar del suburbium de la ciutat romana, l’arqueòleg Jordi Morera hi dirigí una campanya de sondejos arqueològics per tal de dictaminar la potència arqueològica del subsòl. Després de la realització de 5 grans sondejos, ocupant una superfície conjunta propera als 140m2, i amb unes fondàries que oscil·laren entre els 2 i els 5m de fondària, es va poder constatar una seqüència cronològica que s’iniciava en els segles del canvi d’era, i que tenia continuïtat en els segles baixmedievals i en les centúries següents. Pel que fa a l’etapa romana, les estructures muraries, el gran volum de material ceràmic recuperat, els estucs de revestiment i algun fragment de marbre amb inscripció, confirmaven que a la zona hi podia haver existit una vil·la romana suburbial, la qual hauria estat en funcionament fins a finals de segle II aC.

Posteriorment, a partir del segles XIII-XIV la zona hauria estat aprofitada per a la construcció de terrasses agrícoles, les quals van anar evolucionant en les centúries següents. Finalment, a partir de finals de segle XVII es documenten les primeres estructures que s’haurien de relacionar amb l’evolució urbana de la ciutat. La darrera d’aquesta evolució hauria estat la construcció, ja en el segle XX, de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.