Vilardida

Municipi: Montferri, Vila-Rodona

Comarca: Alt Camp

Cronologia: Segles II ac - Segle VIII dc

Promotor: Constècnia 3, SL

Dates: juny 2018 – juliol 2019

 

 

Jaciment amb una extensió de més d’un km de diàmetre, s’hi actuà degut a que quedava afectat per l’obra de millora de la carretera C-51, al seu pas per Vilardida. Es van poder diferenciar quatre grans zones amb restes arqueològiques: d’est a oest, un camí carreter, amb un origen possiblement a l’època romana; una necròpolis dels segles VII-VIII; un hàbitat ibèric; i finalment, les restes d’una vil·la tardoantiga. Les excavacions posteriors van determinar que tot corresponia a un mateix assentament que des de les etapes ibèriques havia anat evolucionant fins el període islàmica. Així mateix, durant l’excavació es van consolidar els murs de la vil·la, i diferents dipòsits de morter de calç i opus signinum.

Les tasques a desenvolupar al jaciment de Vilardida han consistit en l’excavació arqueològica de tots aquells sector afectats pel pas de la nova carretera, directament o indirecta; també de la consolidació arqueològica de les estructures de la vil·la (parets de morter, laci, i paviments d’opus signinum) que haurien de restar amagades pel pas de la carretera; i finalment el cobriment amb geotèxtil de totes les restes que no quedaven afectades per les obres de la carretera. Conseqüentment, considerem que el 100% de les feiens executades són anàlegues i mimètiques a algunes de les que s’han de desenvolupar al castell de Castellvi de la Marca: excavació arqueològica, consolidació d’estructures, impermeabilització de coronaments i praments de murs, adequació i protecció d’espais...