Solar de la Sala Ciutat

Municipi: Manresa

Província: Barcelona

Cronologia: Baixmedieval i Modern

Promotor: Criteria Caixa SAU

Dates: Novembre 2015-Febrer 2016

Aquest teatre fou construït als anys 60’s en el solar d’on hi havia hagut l’antiga església de Sant Francesc, enderrocada l’any 1937. Degut a l’arranjament urbanístic de l’edifici del Museu Comarcal i dels seus espais adjacents, entre els que s’incloïa aquest edifici, es va realitzar una intervenció arqueològica consistent en el seguiment arqueològic de l’enderroc de la Sala Ciutat, i la conseqüent documentació arqueològica de les restes del temple, en una superfície que abastava uns 800m2. L’actuació fou dirigida pels arqueòlegs Jordi Morera i Adrià Cubo, i finalment es va poder documentar la totalitat dels basaments i els diversos paviments d’ús de l’església de Sant Francesc, construïda a la primera meitat del segle XVIII. Estava formada per una única nau amb quatre capelletes laterals a banda i banda, capçada per un absis a la zona del presbiteri. L’edifici estava incorporada al convent i a les estances del mateix, algunes de les quals també aparegueren envoltant la zona absidial. Però també, la intervenció serví per constatar l’existència d’una ocupació anterior a la construcció del temple, segurament originada en les etapes baixmedievals, i que es definien amb la localització d’algunes estructures muraries, i tot un seguit d’estructures rectangulars retallades al substrat rocós, segurament vinculades a la cuireteria o pelleteria, tal com així ho indica la documentació històrica d’aquell moment.